Insurans/Takaful – Bayaran Pampasan

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Insurans/Takaful - Bayaran Pampasan

Sekiranya peminjam meninggal dunia, waris/majikan hendaklah mengisi Borang Pemberitahuan Kematian dan mengemukakannya kepada LPPSA bersama dua (2) salinan sijil kematian yang telah disahkan. Borang Pemberitahuan Kematian boleh dimuat turun dari laman sesawang LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v2/borang-insurans/.

Sekiranya akaun peminjam yang telah meninggal dunia masih berbaki debit, LPPSA akan mengeluarkan notis debit ke alamat waris peminjam. Waris dikehendaki menjelaskan amaun tunggakan tersebut secara Electronic Funds Transfer (EFT) atau melalui bank deraf seperti yang dinyatakan dalam notis tersebut.

Sekiranya peminjam bagi pembiayaan bersama meninggal dunia, LPPSA akan membuat tuntutan pampasan daripada panel insurans/takaful peminjam berkenaan. Pampasan yang diterima akan diambilkira bagi menampung pembiayaan yang sedia ada.

Jika terdapat baki debit selepas dikemaskini, pasangan pembiayaan bersama berkenaan perlu membayar amaun debit tersebut secara sekaligus. Namun jika berbaki kredit, amaun tersebut akan dipulangkan kepada pasangan yang juga waris peminjam tersebut.

LPPSA hanya akan memulangkan semula geran dan lebihan baki kredit (jika ada) setelah pihak waris/balu menyerahkan salah satu salinan dokumen berikut:

 1. Surat Perintah Pembahagi Harta, Ordinance (Pembahagian) Harta Pesaka Kecil,1985 yang lengkap dengan pembahagian Harta Alih dan Harta Tak Alih sekiranya harta bernilai kurang dari RM 2,000,000; atau
 2. Surat perintah Mahkamah bagi asset harta bernilai kurang atau lebih RM 2,000,000; atau
 3. Surat Kuasa Pentadbiran (Letter Of Administration) yang dikeluarkan oleh pegawai Pejabat Tanah atau Mahkamah Tinggi; atau
 4. Surat Kuasa (Grant of Probate) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi.

Pemilik sebenar adalah tertakluk sepertimana yang tertulis dalam salah satu dokumen yang dinyatakan di atas.

Bagi urusan pemulangan baki kredit, waris perlu melengkapkan Borang Tuntutan Lebihan Pinjaman. Borang ini boleh dimuat turun dari laman sesawang LPPSA di

http://www.lppsa.gov.my/v2/borang-akaun/.

Skop perlindungan yang dilindungi oleh polisi Gadai Janji adalah seperti berikut:

TAHUN
SKOP PERLINDUNGAN
Sebelum 1 Ogos 1995Kematian
1 Ogos 1995 - 31 Disember 2017a. Kematian
b. Keilatan kekal dan menyeluruh
Selepas 1 Januari 2018a. Kematian
b. Keilatan kekal dan menyeluruh
c. Penyakit kritikal

Tuntutan pampasan hendaklah dikemukakan terus kepada panel insurans/takaful yang telah dipilih.

Bayaran pampasan akan dilaksanakan seperti berikut:

 1. Bagi amaun tuntutan kurang daripada RM10,000, amaun pampasan akan dibayar terus kepada peminjam oleh panel yang dilantik;
 2. Bagi amaun tuntutan RM 10,000 dan ke atas, amaun pampasan akan dibayar kepada LPPSA.

Bayaran pampasan kepada peminjam melalui LPPSA adalah mengikut prosedur berikut:

 1. Peminjam mengisi borang tuntutan pembaikan kediaman yang boleh dimuat turun daripada laman sesawang LPPSA di http://www.lppsa.gov.my/v2/borang-insurans/ dan menghantar borang tersebut kepada LPPSA beserta maklumat akaun bagi tujuan pembayaran pampasan.
 2. Setelah borang diterima, LPPSA akan membayar 80% daripada tuntutan pampasan yang diterima bagi tujuan pembaikan kediaman.
 3. Baki 20% akan dibayar kepada peminjam setelah kediaman dibaiki tertakluk kepada penerimaan laporan kesiapan pembaikan kediaman oleh JPPH.

Peminjam yang telah disahkan menghidap penyakit kritikal dan telah mendapat pencen ilat melalui tuntutan Ex-Gratia boleh mengemukakan permohonan tuntutan pampasan kepada LPPSA untuk dihantar kepada panel insurans/takaful dengan menghantar dokumen berikut:

 1. Borang pemberitahuan keilatan/penyakit kritikal;
 2. Surat pemohonan pampasan penyakit kritikal oleh peminjam;
 3. Laporan Kesihatan daripada hospital; dan
 4. Surat kelulusan persaraan daripada Jabatan disebabkan oleh masalah kesihatan.

LPPSA menyarankan agar peminjam merujuk kepada panel insurans/takaful akan membuat pembayaran tuntutan sekiranya yang diambil bagi mengenalpasti jenis-jenis perlindungan yang dilindungi. Sekiranya penyakit yang dihidapi menepati syarat-syarat yang ditetapkan di samping laporan perubatan yang disahkan oleh Lembaga Perubatan, panel insuran akan membuat pembayaran terus kepada LPPSA dan status akhir akan dimaklumkan kepada peminjam setelah bayaran pampasan disahkan terima oleh LPPSA ini dalam polisi yang diambil oleh peminjam.

Namun, sekiranya permohonan peminjam tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan, peminjam hendaklah menghubungi pihak LPPSA semula untuk urusan potongan pencen.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami

Bantuan & Maklum Balas