Terma Dan Syarat Penggunaan

Hai, selamat datang ke Terma & Syarat penggunaan kami.
Dokumen ini penting dan memberi kesan kepada hak undang-undang anda, jadi sila baca dan fahami Dasar Privasi kami dan terma-terma lain yang dirujuk dalam dokumen ini dengan berhati-hati.

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Maklumat Umum

Perjanjian anda dengan kami termasuk Terma dan Syarat Penggunaan (“Syarat“) dan Dasar Privasi kami. (Terma, Dasar Privasi dan apa-apa tambahan syarat yang anda bersetuju, seperti yang dibincangkan dalam bahagian Perjanjian Keseluruhan, disebut bersama sebagai “Perjanjian“). Jika anda ingin mengkaji syarat-syarat Perjanjian, versi berkesan Perjanjian boleh didapati di laman web Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, menerima Perjanjian ini, dan bersetuju untuk diikat oleh mereka.

Jika anda tidak bersetuju dengan (atau tidak boleh mematuhi) Perjanjian ini, maka anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan atau menggunakan mana-mana Kandungan di dalam laman web Koperasi Hartanah Anggun Berhad ini.

Penggunaan Laman Web

Penggunaan mana-mana produk, perkhidmatan atau ciri (“Bahan“) yang tersedia melalui laman web Koperasi Hartanah Anggun Berhad boleh diakses di www.koperasihartanahanggun.com.my (secara kolektif, “Laman Web“) oleh mana-mana pengguna Laman Web (“Anda” selepas ini) akan ditadbir oleh terma penggunaan berikut:

 • Laman Web ini disediakan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad (selepas ini dirujuk sebagai “Koperasi Hartanah Anggun Berhad” atau “Kami“), sebuah koperasi yang diperbadankan di bawah Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 1993 (Subseksyen 7(1) Akta Koperasi 1993), yang didaftarkan di alamat 19-2, Jalan Wangsa Setia 1, Wangsa Melawati, 53300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia, dan mempunyai Ibu Pejabat Pentadbiran berdaftarnya di alamat No. 12, Jalan Niaga Bestari 8, Puncak Bestari, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, dan hendaklah digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Dengan menggunakan Laman Web atau memuat turun Bahan dari Laman Web ini, Anda dengan ini bersetuju mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini. Sekiranya Anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, Anda diminta oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad untuk tidak menggunakan Laman Web atau memuat turun Bahan dari Laman Web ini.
 • Laman Web ini, termasuk semua Bahan yang disediakan (tidak termasuk sebarang bahan dari pihak ketiga yang berkenaan), adalah hak milik Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang hak cipta di seluruh dunia dalam penggunaan Laman Web ini dan untuk mengelakkan sebarang penyalinan Bahan yang tidak dibenarkan. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak memberi apa-apa hak yang nyata atau tersirat di bawah mana-mana paten, tanda dagangan, hak cipta atau maklumat rahsia perdagangan.
 • Koperasi Hartanah Anggun Berhad mempunyai hubungan perniagaan dengan pelanggan, klien, badan kerajaan, dan lain-lain. Untuk kemudahan dan kesederhanaan, kata-kata seperti usahasama, perkongsian, dan rakan kongsi digunakan untuk menunjukkan hubungan perniagaan yang melibatkan aktiviti dan kepentingan bersama, dan kata-kata itu tidak dapat menunjukkan hubungan undang-undang yang tepat.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad menyediakan pelanggan dengan keupayaan untuk menerima e-mel melalui internet. Koperasi Hartanah Anggun Berhad mengekalkan hak, mengikut budi bicara kami, untuk mengehadkan jumlah mesej yang dihantar atau diterima oleh Anda untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan e-mel kami kepada Pelanggan lain dan untuk melindungi sistem komputer kami.

Sebagai pemilik, operator peralatan serta sumber lain yang digunakan untuk menyediakan perkhidmatan, Koperasi Hartanah Anggun Berhad mempunyai hak undang-undang untuk menghalang komunikasi elektronik daripada entiti lain di Internet.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad bergantung kepada sokongan pengiklannya untuk membantu mengimbangi kos Perkhidmatan yang ditawarkan kepada Pelanggannya. Anda mengakui bahawa sebagai sebahagian daripada pelanggan perkhidmatan Koperasi Hartanah Anggun Berhad, sebarang bentuk surat, berita, mahupun iklan yang ditaja boleh dihantar kepada Anda melalui sistem e-mel Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sepanjang tempoh menggunaan Perkhidmatan sistem Koperasi Hartanah Anggun Berhad anda tidak menggunakan sistem berlebihan atau sumber rangkaian yang mengganggu penggunaan normal Perkhidmatan kami, tetapi tidak terhad kepada membiak beberapa proses, atau menggunakan kapasiti memori berlebihan, CPU (central processing unit) atau bandwidth yang berlebihan.

Berikut adalah senarai kandungan tidak eksklusif dan kelakuan yang dilarang oleh Perkhidmatan kami:

 • Kandungan yang mengandungi atau mengandungi pautan kepada: bogel, pornografi, bahan dengan bahasa seks atau bahasa kotor.
 • Kandungan yang melemahkan, mempromosikan, mengandungi atau menghubungkan kepada laman-laman web perisian haram (cetak rompak), penggodaman, utiliti berkaitan mereka atau maklumat berkaitan cetak rompak yang lain, sama ada untuk tujuan pendidikan atau tidak.
 • Kandungan yang telah dipromosikan melalui penghantaran skim penipuan Spam atau mel, atau halaman yang mempromosikan atau mengizinkan penghantaran Spam. Pengiriman e-mel pukal yang berasal dari sistem komputer pelayan kami secara besar-besaran diedarkan kepada penerima yang tidak diketahui yang meminta produk atau perkhidmatan, atau e-mel pukal yang TIDAK berasal dari sistem komputer pelayan kami yang diedarkan kepada penerima yang tidak diketahui yang meminta produk atau perkhidmatan yang berkaitan dengan Koperasi Hartanah Anggun Berhad akan mengakibatkan penggantungan Perkhidmatan Anda serta-merta.
 • Kandungan yang sangat menyinggung perasaan kepada masyarakat, termasuk ungkapan terang-terangan ketaksuban, prasangka, perkauman, kebencian atau pelacuran yang berlebihan, atau untuk menyiarkan apa-apa bahan yang lucah, kotor, mengganggu, atau apa-apa jenis bahan lain yang tidak dibenarkan.
 • Kandungan atau sebaliknya yang mengeksploitasi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.
 • Kandungan yang menjual atau mempromosikan sebarang produk atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang di lokasi di mana kandungan itu diposkan atau diterima.
 • Kandungan yang melanggar atau melanggar mana-mana hak cipta, paten, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, rahsia perdagangan atau hak harta intelektual lain mana-mana pihak ketiga.
 • Kandungan yang menggalakkan penipuan mel, skim pemasaran pelbagai peringkat (piramid) atau aktiviti haram atau penipuan yang lain.
 • Kandungan yang menyiarkan atau mendedahkan mana-mana maklumat mengenal pasti secara peribadi atau maklumat peribadi tentang mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan nyata mereka.
 • Kejuruteraan terbalik, menyusun semula atau sebaliknya memperoleh kod sumber asas atau struktur atau urutan mana-mana Perkhidmatan Koperasi Hartanah Anggun Berhad, penyelesaian atau teknologi.
 • Kejuruteraan terbalik, menyusun semula atau sebaliknya memperoleh kod sumber asas atau struktur atau urutan kata laluan individu lain (atau halaman yang terkandung di dalamnya).

Perkhidmatan ini disediakan berdasarkan asas “sebagaimana adanya” dan “sebagaimana tersedia” dan penggunaan Perkhidmatan adalah atas risiko Anda sendiri. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak membuat representasi atau jaminan, sama ada dinyatakan atau tersirat, berkenaan dengan Perkhidmatan, atau apa-apa perkhidmatan atau maklumat yang diberikan melalui Perkhidmatannya. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kecederaan atau kerugian ekonomi yang timbul daripada penggunaan Kandungan atau Perkhidmatan yang disediakan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak akan bertanggungjawab kepada Anda untuk apa-apa ganti rugi secara langsung, tidak langsung, sampingan atau berbangkit atau kerugian ekonomi yang timbul daripada Perkhidmatan atau berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan atau produk lain yang diberikan kepada Anda.

Para pegawai, pengarah, pemilik, ejen dan pekerja Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau orang lain atas apa-apa kehilangan atau kecederaan yang terhasil daripada penggunaan Perkhidmatan ini.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak akan dipertanggungjawabkan untuk apa-apa ganti rugi atau kerugian ekonomi, walau apa pun, sebagai akibat memberitahu mana-mana pegawai kandungan berpotensi “haram” pada Anda, atau untuk menyediakan salinan fail data anda kepada pihak berkuasa yang berkenaan atau bekerjasama dengan usaha penguatkuasaan undang-undang untuk mencari orang yang telah menyiarkan kandungan yang menyalahi undang-undang atau mempromosikan kelakuan “haram“.

Anda bersetuju untuk tidak mendatangkan sebarang jenis bahaya kepada Koperasi Hartanah Anggun Berhad, sekutunya, penaja, rakan kongsi, pengarah, pegawai dan pekerja, dan bersetuju untuk membayar balik kepada Koperasi Hartanah Anggun Berhad berkenaan dengan apa-apa kerugian, ganti rugi, liabiliti, tuntutan, pertimbangan, penyelesaian, denda, kos dan perbelanjaan (termasuk perbelanjaan yang munasabah, yuran guaman, kos penyiasatan) yang timbul daripada/atau berkaitan dengan pelanggaran Anda terhadap Perjanjian ini atau penggunaan oleh Anda atau mana-mana Perkhidmatan dari pihak ketiga.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kelewatan, gangguan atau kegagalan dalam penyediaan Perkhidmatan jika disebabkan oleh tindakan Tuhan, mengisytiharkan atau tidak diisytiharkan perang, api, banjir, ribut, tanah runtuh, gempa bumi, kegagalan kuasa, ketidakupayaan untuk mendapatkan peralatan, bekalan atau kemudahan lain yang tidak disebabkan oleh kegagalan untuk membayar, pertikaian buruh, atau peristiwa serupa yang lain di luar kawalan Kami yang mungkin menghalang atau melengahkan penyediaan Perkhidmatan.

Sekiranya mana-mana bahagian Perjanjian ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, bahagian tersebut hanya memberi kesan setakat mana bahagian yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan itu, tanpa menjejaskan bahagian-bahagian yang tinggal dalam Perjanjian ini dengan apa-apa cara sekalipun.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad telah membuat kenyataan Terma Dan Syarat Penggunaan ini untuk menunjukkan komitmen syarikat kami terhadap kepentingan Keselamatan. Berikut dibawah ini mendedahkan amalan penyimpanan dan penyebaran maklumat kami untuk laman web kami (“www.koperasihartanahanggun.com.my“).

Kami menggunakan alamat IP (internet protocol) anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami dan / atau untuk mentadbir laman web kami. Ini memberi kami idea tentang mana bahagian pengguna laman web kami melawat. Kami tidak memautkan alamat IP kepada apa sahaja yang dikenalpasti secara peribadi. Ini bermakna sesi pengguna akan dijejaki, tetapi pengguna akan menjadi tanpa nama.

Borang pendaftaran di laman web kami memerlukan anda memberikan maklumat hubungan seperti nama dan alamat e-mel anda. Kami menggunakan maklumat hubungan ini dari borang pendaftaran untuk menghantar maklumat tentang syarikat kami. Pengguna boleh memilih untuk tidak menerima surat-menyurat pada masa hadapan dengan memilih pilihan berhenti melanggan di dalam borang pendaftaran.

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab terhadap amalan Terma Dan Syarat Penggunaan atau kandungan laman web lain tersebut.

Tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan dalam Terma & Syarat Penggunaan ini, Koperasi Hartanah Anggun Berhad memberikan Anda hak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, terhad untuk mengakses, menggunakan dan memaparkan Laman Web ini dan bahan-bahannya. Anda bersetuju untuk tidak mengganggu atau cuba mengganggu operasi Laman Web ini dalam apa cara sekalipun, melainkan dinyatakan sebaliknya.

Ini adalah untuk memaklumkan dan menjelaskan bahawa individu (termasuk tetapi tidak terhad kepada pekerja Koperasi Hartanah Anggun Berhad dan disebut “Individu” selepas ini) boleh menyumbangkan artikel dan pendapat di Laman Web ini sepenuhnya atas budi bicara mutlak Koperasi Hartanah Anggun Berhad dalam bentuk “blog“, kerana istilah tersebut difahami secara umum. Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa blog ini merupakan pendapat Individu dalam kapasiti peribadi mereka, dan mungkin tidak mewakili kedudukan rasmi Koperasi Hartanah Anggun Berhad dalam apa cara sekalipun. Koperasi Hartanah Anggun Berhad mengekalkan semua hak cipta kepada blog-blog ini.

Anda mungkin dibenarkan untuk memberi komen dan maklum balas kepada blog ini. Dengan berbuat demikian, Anda secara tegas bersetuju dan mengakui untuk mematuhi yang berikut:

 • Anda tidak boleh memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu atau mengancam Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau mana-mana pihak ketiga, atau sebaliknya melanggar hak undang-undang Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau mana-mana pihak ketiga.
 • Anda tidak boleh menyumbangkan apa-apa kandungan atau mengambil apa-apa tindakan yang boleh menjejaskan reputasi Koperasi Hartanah Anggun Berhad, atau yang sebaliknya memudaratkan Koperasi Hartanah Anggun Berhad.
 • Anda tidak boleh dengan apa-apa cara menerbitkan atau menyiarkan apa-apa topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak sesuai, memfitnah, melanggar, lucah, perkauman, pengganas, politik, menyamar, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang.
 • Anda tidak boleh menggunakan bahasa atau singkatan yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana aksara sebagai pengganti bahasa yang tidak menyenangkan.
 • Anda tidak akan dengan apa-apa cara mendedahkan maklumat rahsia atau proprietari mana-mana pihak ketiga. Khususnya, Anda tidak akan memposting apa-apa bahan yang Anda tidak mempunyai hak dan hak yang terpakai di bawah undang-undang.
 • Anda tidak boleh memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mengutuk, mengancam atau melanggar hak undang-undang (seperti hak privasi dan publisiti tetapi tidak terhad kepada yang disebut terdahulu) dari pihak lain termasuk Koperasi Hartanah Anggun Berhad.
 • Anda tidak boleh menerbitkan, menyiarkan, memuat naik, mengedar atau menyebarkan apa-apa topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak sesuai, tidak senonoh, memfitnah, lucah, atau lain-lain yang menyalahi undang-undang.
 • Anda tidak boleh memuat naik atau menyediakan, fail yang mengandungi imej, gambar, perisian atau bahan lain yang dilindungi oleh undang-undang harta intelek, termasuk, sebagai contoh, dan bukan sebagai had, undang-undang hak cipta atau tanda dagangan (atau dengan hak privasi atau publisiti ) melainkan Anda memiliki atau mengawal hak-haknya atau telah menerima semua persetujuan yang perlu untuk melakukan perkara yang sama.
 • Anda tidak akan memuat naik fail yang mengandungi virus, trojan horses, worms, timebombs, cancelbots, fail rosak, atau sebarang perisian atau program serupa yang mungkin merosakkan operasi komputer atau harta orang lain.
 • Anda tidak boleh mengiklan atau menawarkan untuk menjual atau membeli apa-apa barang atau perkhidmatan untuk tujuan perniagaan yang tidak berkaitan dengan Koperasi Hartanah Anggun Berhad.
 • Anda tidak boleh memuat turun apa-apa fail yang diposkan yang Anda tahu, atau munasabah harus tahu, tidak boleh diterbitkan semula, dipaparkan, dilakukan, dan / atau diagihkan secara sah dengan cara sedemikian.
 • Anda tidak boleh memalsukan atau memadamkan apa-apa maklumat pengurusan hak cipta, seperti atribut pengarang, notis undang-undang atau lain-lain notis atau hak milik atau label asal atau sumber perisian atau bahan lain yang terkandung dalam fail yang dimuat naik.
 • Anda tidak boleh membuat identiti palsu untuk tujuan mengelirukan orang lain.
 • Anda tidak boleh dengan cara apa-apa mengganggu atau merosakkan Laman Web ini, atau menghalang atau menyekat orang lain menggunakan Laman Web ini.
 • Anda akan menanggung rugi dan mengelakkan Koperasi Hartanah Anggun Berhad dari sebarang tuntutan dan kerugian yang ditanggung oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad akibat pelanggaran Anda terhadap Terma Dan Syarat Penggunaan ini.
 • Anda mengakui bahawa Koperasi Hartanah Anggun Berhad boleh, atas budi bicaranya sendiri, memantau, mengalih keluar atau menyunting sebarang kandungan yang Anda sumbangkan. Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga boleh mengubah Terma Dan Syarat Penggunaan yang tersedia untuknya di bawah undang-undang untuk sebarang pelanggaran Terma dan Syarat Penggunaan ini.

Laman Web ini mengandungi maklumat mengenai pihak ketiga, termasuk artikel, laporan penganalisis, laporan berita, alat untuk memudahkan pengiraan, maklumat syarikat dan data mengenai pasaran kewangan, termasuk data lain dari sumber luaran yang selepas ini disebut (“Kandungan Pihak Ketiga“). Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kandungan Pihak Ketiga tidak diwujudkan atau disahkan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Peruntukan Kandungan Pihak Ketiga hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Anda mengakui bahawa Kandungan Pihak Ketiga yang diberikan kepada Anda diperolehi dari sumber yang dipercayai dan boleh dipercayai, tetapi tidak ada jaminan yang dibuat oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau penyedia Kandungan Pihak Ketiga mengenai ketepatan, kesempurnaan, atau ketepatan masa.

Dengan menggunakan Kandungan Pihak Ketiga, Anda boleh meninggalkan Laman Web ini dan diarahkan ke laman web luaran, atau ke laman web yang dikendalikan oleh entiti selain Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Jika Anda membuat keputusan untuk melawat mana-mana halaman laman web tersebut, Anda berbuat demikian dengan risiko Anda sendiri dan adalah tanggungjawab Anda untuk mengambil semua langkah perlindungan untuk melindungi diri daripada virus atau unsur-unsur yang merosakkan. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak memberi jaminan atau perwakilan, dan tidak mengesahkan, mana-mana halaman laman web yang dipautkan atau maklumat yang terdapat di atasnya atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang dihuraikan di atasnya. Pautan tidak menyiratkan bahawa Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau penaja Laman Web ini, mengesahkan, bergabung atau dikaitkan dengan, atau dibenarkan secara sah untuk menggunakan apa-apa tanda dagangan, nama dagang, logo atau lambang hak cipta yang dipaparkan atau boleh diakses menerusi pautan, atau mana-mana halaman yang dipautkan dibenarkan untuk menggunakan apa-apa cap dagangan, nama dagang, logo atau simbol hak cipta Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau mana-mana sekutunya atau anak syarikatnya.

Dengan ini Anda dengan jelas mengakui dan bersetuju bahawa halaman yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan Koperasi Hartanah Anggun Berhad dan Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana halaman laman web yang dipaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan, atau apa-apa perubahan atau kemas kini ke laman-laman tersebut. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak bertanggungjawab untuk webcasting atau apa-apa bentuk penghantaran yang diterima dari mana-mana laman web yang dipautkan. Koperasi Hartanah Anggun Berhad menyediakan pautan ini kepada Anda hanya sebagai kemudahan, dan penyertaan mana-mana pautan tidak akan dianggap sebagai persetujuan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad dalam apa-apa cara sekalipun.

Laman web ini, maklumat dan bahan-bahan di laman web ini, dan apa-apa perisian yang disediakan di Laman web ini, disediakan “SEADANYA” tanpa sebarang unsur mewakili atau sebarang jaminan, nyata atau tersirat, termasuk apa-apa jenis, tetapi tidak terhad, bukan pelanggaran, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Tiada sebarang jaminan, nyata atau tersirat, mengenai Kandungan Pihak Ketiga. Walaupun dengan usaha terbaik Koperasi Hartanah Anggun Berhad, tiada jaminan bagi pihak Koperasi Hartanah Anggun Berhad bahawa Laman Web ini akan bebas dari mana-mana virus komputer. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tersirat, jadi pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada Anda.

Dalam apa keadaan sekalipun, Koperasi Hartanah Anggun Berhad atau mana-mana anak syarikat, atau sekutunya, tidak boleh dipertanggungjawabkan daripada mana-mana entiti untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, khas, berbangkit atau lain-lain (termasuk, tanpa batasan, apa-apa keuntungan yang hilang, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat atau program atau data lain mengenai maklumat anda didalam pengendalian sistem) yang berkaitan dengan penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, kandungan, bahan, dan fungsi Laman Web ini atau mana-mana laman web yang dipautkan, walaupun Koperasi Hartanah Anggun Berhad dengan jelas menasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian.

Laman Web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan dan kesilapan tipografi. Koperasi Hartanah Anggun Berhad dengan jelas menafikan sebarang kewajipan untuk mengemaskini Laman Web ini atau mana-mana bahan di Laman Web ini. Koperasi Hartanah Anggun Berhad tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan bahan atau kebolehpercayaan diatas apa-apa nasihat, pendapat, pernyataan atau maklumat lain yang dipaparkan atau diedarkan melalui Laman Web ini. Anda mengakui bahawa apa-apa kebergantungan terhadap apa-apa pendapat, nasihat, pernyataan, memorandum, atau maklumat sedemikian hendaklah diatas risiko anda sendiri. Koperasi Hartanah Anggun Berhad berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membetulkan apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana bahagian Laman Web ini. Koperasi Hartanah Anggun Berhad boleh membuat apa-apa perubahan lain pada Laman Web ini, bahan dan produk, program, perkhidmatan, atau harga (jika ada) yang diterangkan di Laman Web ini pada bila-bila masa tanpa notis. Laman Web ini hanya untuk tujuan maklumat dan tidak boleh dijadikan sebagai nasihat teknikal dengan cara apapun.

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini untuk sebarang tujuan yang tidak sah atau dilarang oleh Terma Dan Syarat Penggunaan ini. Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, mengatasi, atau merosakkan pelayan, atau rangkaian yang disambungkan ke mana-mana pelayan milik/dikendalikan oleh Koperasi Hartanah Anggun Berhad. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke mana-mana bahagian Laman Web ini, akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang berkaitan atau kepada mana-mana perkhidmatan yang berkaitan dengan Laman Web ini melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau apa-apa cara lain. Anda tidak boleh mendapatkan atau cuba mendapatkan apa-apa bahan atau maklumat melalui apa-apa cara yang tidak sengaja dibuat melalui Laman Web ini.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan mengelakkan Koperasi Hartanah Anggun Berhad serta anak-anak syarikat dan sekutunya dari sebarang tuntutan, kos, perbelanjaan, penghakiman atau kerugian lain yang berkaitan dengan Penggunaan Anda dalam Laman Web ini dengan apa-apa cara, termasuk tanpa batasan di atas apa-apa tindakan yang Anda ambil yang melanggar syarat-syarat Terma Dan Syarat Penggunaan ini dan terhadap mana-mana undang-undang yang berkenaan.

Pengecualian

Tiada pengecualian dari mana-mana bahagian peruntukan Perjanjian ini akan dianggap sebagai penepian dari mana-mana peruntukan lain, dan tidak akan menjadi pengecualian sedemikian merupakan penepian yang berterusan melainkan dinyatakan secara bertulis yang dilaksanakan oleh pihak yang terlibat.

Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini, sebagaimana yang dikemaskini dari semasa ke semasa dan diterbitkan di (URL): https: //www.koperasihartanahanggun.com.my/terma-dan-syarat/, mewakili Perjanjian dan pemahaman yang lengkap antara Koperasi Hartanah Anggun Berhad dan Anda berkenaan dengan Perkhidmatan dan menggantikan sebarang perjanjian bertulis atau lisan lain.

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami