Insurans/Takaful – Bayaran Pampasan

Informasi dibawah disediakan untuk rujukan sahaja. Perubahan dari masa ke semasa boleh berlaku tertakluk kepada pihak Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Perlukan bantuan?

Dapatkan khidmat nasihat hartanah secara PERCUMA dari Pakar Perunding Hartanah kami.

Bayaran PampasanLembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Sekiranya peminjam meninggal dunia, waris/majikan hendaklah mengisi Borang Pemberitahuan Kematian dan mengemukakannya kepada LPPSA bersama dua (2) salinan sijil kematian yang telah disahkan. Borang Pemberitahuan Kematian boleh dimuat turun dari laman sesawang LPPSA di https://myfinancing.lppsa.gov.my/my/kematian-penyakit-kritikal .

Sekiranya akaun peminjam yang telah meninggal dunia masih berbaki debit, LPPSA akan mengeluarkan notis debit ke alamat waris peminjam. Waris dikehendaki menjelaskan amaun tunggakan tersebut secara Electronic Funds Transfer (EFT) seperti yang dinyatakan dalam notis tersebut.

Sekiranya peminjam bagi pembiayaan bersama meninggal dunia, LPPSA akan membuat tuntutan pampasan daripada panel insurans/takaful peminjam berkenaan. Pampasan yang diterima akan diambilkira bagi menampung pembiayaan yang sedia ada.

Jika terdapat baki debit selepas dikemaskini, pasangan pembiayaan bersama berkenaan perlu membayar amaun debit tersebut secara sekaligus. Namun jika berbaki kredit, amaun tersebut akan dipulangkan kepada pasangan yang juga waris peminjam tersebut.

LPPSA hanya akan memulangkan semula geran dan lebihan baki kredit (jika ada) setelah pihak waris/balu menyerahkan salah satu salinan dokumen berikut:

1. Surat Perintah Pembahagi Harta, Ordinance (Pembahagian) Harta Pesaka Kecil, 1985 yang lengkap dengan pembahagian Harta Alih dan Harta Tak Alih sekiranya harta bernilai kurang dari RM 2,000,000; atau

2. Surat perintah Mahkamah bagi asset harta bernilai kurang atau lebih RM 2,000,000; atau

3. Surat Kuasa Pentadbiran (Letter Of Administration) yang dikeluarkan oleh pegawai Pejabat Tanah atau Mahkamah Tinggi; atau

4. Surat Kuasa (Grant of Probate) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi.

Pemilik sebenar adalah tertakluk sepertimana yang tertulis dalam salah satu dokumen yang dinyatakan di atas.

Bagi urusan pemulangan baki kredit, waris perlu melengkapkan Borang Tuntutan Lebihan Pinjaman. Borang ini boleh dimuat turun dari laman sesawang LPPSA di
https://myfinancing.lppsa.gov.my/my/penebusan-penyelesaian .

Skop perlindungan yang dilindungi oleh polisi Gadai Janji adalah seperti berikut:

TAHUN SKOP PERLINDUNGAN
Sebelum 1 Ogos 1995 Kematian
1 Ogos 1995 – 31 Disember 2017 a. Kematian
b. Keilatan kekal dan menyeluruh
Selepas 1 Januari 2018 a. Kematian
b. Keilatan kekal dan menyeluruh
c. Penyakit kritikal

Tuntutan pampasan hendaklah dikemukakan terus kepada panel insurans/takaful yang telah dipilih.

Peminjam yang telah disahkan menghidap penyakit kritikal dan telah mendapat pencen ilat melalui tuntutan Ex-Gratia boleh mengemukakan permohonan tuntutan pampasan kepada LPPSA untuk dihantar kepada panel insurans/takaful dengan menghantar dokumen berikut:

1. Borang pemberitahuan keilatan/penyakit kritikal;
2. Surat pemohonan pampasan penyakit kritikal oleh peminjam;
3. Laporan Kesihatan daripada hospital; dan
4. Surat kelulusan persaraan daripada Jabatan disebabkan oleh masalah kesihatan.

LPPSA menyarankan agar peminjam merujuk kepada panel insurans/takaful akan membuat pembayaran tuntutan sekiranya yang diambil bagi mengenalpasti jenis-jenis perlindungan yang dilindungi. Sekiranya penyakit yang dihidapi menepati syarat-syarat yang ditetapkan di samping laporan perubatan yang disahkan oleh Lembaga Perubatan, panel insuran akan membuat pembayaran terus kepada LPPSA dan status akhir akan dimaklumkan kepada peminjam setelah bayaran pampasan disahkan terima oleh LPPSA ini dalam polisi yang diambil oleh peminjam.

Namun, sekiranya permohonan peminjam tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan, peminjam hendaklah menghubungi pihak LPPSA semula untuk urusan potongan pencen.

Kemaskini terakhir: 10 Oktober 2023

Hubungi kami hari ini untuk sebarang maklum balas berkenaan produk dan perkhidmatan kami